دی ۲۱, ۱۳۹۷

مشاوره تعیین جنسیت پیش از بارداری

مشاوره تعیین جنسیت پیش از بارداری اصول برای پسردار شدن: لازم است مواد غذایی انسان غنی از سدیم و پتاسیم و فقیر از کلسیم باشد. اصول برای دختردار شدن: لازم است رژیم غذایی فقیر از سدیم و پتاسیم و غنی از کلسیم باشد. روش اجرا اگر اصول کار ساده است، روش اجرای آن آسان نیست. […]