اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

سمپوزيوم تيروئيد و باردارى پژوهشگاه غدد شهيد بهشتى

سمپوزيوم تيروئيد و باردارى پژوهشگاه غدد شهيد بهشتى 💞🌸دوستان و همكاران عزيز مطالبى كه ميگذارم مربوط به سمپوزيوم تيروئيد و باردارى پژوهشگاه غدد شهيد بهشتى است . 🌷ميزان نرمال TSH در باردارى بر اساس گايدلاين كشورى در تريمستر اول ٠/٢-٣/٩ و تريمستر دوم ٠/٥-٤/١ و در تريمستر سوم ٠/٦- ٤/١ ميباشد ، كه با مقاديرى […]