مشاوره بیماریها وعفونتهای جنسی

مشاوره بیماریها وعفونتهای جنسی

درعصرامروزی هرچقدر بسمت مدرنیزه میرویم بیماریها وعفونتهای زنان شکل و سمت و سوی دیگری پیدا میکند در حال حاضر زگیل تناسلی و تبخال تناسلی جزء عفونتهایی است که گریبانگیر بسیاری ازخانواده ها میشود. باید به پسران و دختران جوان پس ازرسیدن به سن بلوغ و یا قبل ازآن آموزشهای...